Regulamin konferencji WallStreet 28

REGULAMIN KONFERENCJI WALLSTREET 28

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: “Regulamin”) określają warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej “Konferencja”) Wallstreet 28, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2024 roku w hotelu Gołębiewski w Karpaczu (dalej “Hotel”).
 2. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, posiadające numer NIP: 8942573958 oraz REGON: 932116787 (dalej „SII”, „Organizator”). Dane kontaktowe Organizatora: numer telefonu: 71 322 95 60, adres e-mail: biuro@sii.org.pl. Współorganizatorem Konferencji jest firma Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725073, posiadające numer NIP 8943127669 oraz REGON: 369809017 (dalej “KP”, “Organizator”). Dane kontaktowe Współorganizatora: numer telefonu 535 081 180, adres e-mail: biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl
 3. Na umowę o udział w Konferencji WallStreet 28 składa się Regulamin, informacje na stronie internetowej https://konferencjawallstreet.pl oraz Formularz Zapisu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulamin. Stanowią one integralną część umowy o udział w Konferencji WallStreet 28 i obowiązują wszystkich jej uczestników.
 4. Uczestnikiem Konferencji WallStreet 28 może zostać każdy, kto zawrze umowę o udział w Konferencji, tj. wypełni Formularz Zapisu, zaakceptuje niniejszy Regulamin i dokona zapłaty w całości ceny za udział w Konferencji według obowiązującego cennika dostępnego na stronie internetowej https://konferencjawallstreet.pl (dalej „Uczestnik”).
 5. Umowę o udział w Konferencji WallStreet 28 uważa się za zawartą z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora zapłaty pełnej wysokości ceny za udział w Konferencji.
 6. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem wskazanym w § 1 ust.

   

  §2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI
 1. Zgłoszenia udziału w Konferencji WallStreet 28 można dokonywać za pośrednictwem elektronicznych zapisów  dostępnych pod adresem https://konferencjawallstreet.pl  („Formularz Zapisu”).
 2. W celu zgłoszenia udziału w Konferencji WallStreet 28 należy podać imię i nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu, główną branżę reprezentowaną przez uczestnika  oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. W celu wysłania Formularza Zapisu należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Do zawarcia umowy o udział w Konferencji WallStreet 28 pomiędzy osobą dokonującą zgłoszenia udziału w Konferencji a Organizatorem dochodzi z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora pełnej wysokości ceny za udział w Konferencji.
 5. Dokonując zgłoszenia udziału w Konferencji WallStreet 28 Uczestnik akceptuje Regulamin.
 6. Po dokonaniu zgłoszenia udziału w Konferencji WallStreet 28 na adres poczty elektronicznej dokonującego zgłoszenie zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.
 • §3. CENY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI
 1. Ceny  za  udział  w  Konferencji  WallStreet  28  zawierają  podatek  od  towarów i  usług  (VAT) i podawane  są  w  złotych  polskich.  Całkowity  koszt  udziału  w Konferencji  wskazany  jest w podsumowaniu zamówienia widniejącym na stronie internetowej z elektronicznym formularzem przed złożeniem zapisu.
 2. SII oraz KP zastrzegają sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach za udział w Konferencji WallStreet 28 oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zgłoszenia udziału w Konferencji złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Opłaty za udział w Konferencji WallStreet 28 należy dokonywać poprzez system Paybylink lub PayU wraz z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.
 4. Płatności kartą płatniczą realizowane są za pośrednictwem systemu płatności obsługiwanego przez PayU S.A. – Agencja Rozliczeniowa z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186, KRS nr 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444.
 5. Płatności za pośrednictwem systemu płatności PayU S.A. mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 6. Organizator udostępnia osobom zgłaszającym udział w Konferencji odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Paybylink lub PayU S.A.
 7. Osoba zgłaszająca udział w Konferencji, po zatwierdzeniu formularza transakcji w elektronicznym formularzu i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności PayU lub Paybylink, jest automatycznie przekierowywana odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową banku.
 8. W celu dokonania płatności osoba zgłaszająca udział w Konferencji powinna potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności Paybylink lub PayU S.A., płatność może nie zostać zrealizowana.
 9. W razie wniesienia przez zgłaszającego udział w Konferencji WallStreet 28 opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronie internetowej wskazanej w § 1 ust. 4 Regulaminu, Organizator zwraca nadwyżkę. Zwrot nadwyżki następuje z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 9 niniejszego Regulaminu.
 • §4. PROGRAM KONFERENCJI I GŁÓWNE ŚWIADCZENIA
 1. Program Konferencji WallStreet 28 dostępny jest na stronie internetowej Organizatora – https://konferencjawallstreet.pl
 2. Organizator ustala program Konferencji oraz zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konferencji, w szczególności do zmian rozkładu czasowego i kolejności realizacji poszczególnych punktów programu. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Organizatorów.
 3. Organizator niezwłocznie opublikuje na stronie internetowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu wszelkie aktualizacje informacji i zmiany dotyczących programu Konferencji.
 4. Zakres usług świadczonych w ramach umowy o udział w Konferencji WallStreet 28 jest uzależniony od zakupu przez Uczestnika Pakietu Silver lub Pakietu Gold lub Pakietu VIP.
 5. Pakiet Silver obejmuje następujące usługi: możliwość udziału w ponad 20 wykładach, możliwość udziału w panelach dyskusyjnych na temat bieżącej sytuacji rynkowej, możliwość udziału w debatach gospodarczych, możliwość spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych, inwestorami i przedsiębiorcami, materiały konferencyjne, przerwy kawowe (poczęstunek kawa, ciastka).
 6. Pakiet Gold obejmuje następujące usługi: usługi wymienione w pkt 5 powyżej oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym z innym uczestnikiem Konferencji w dniach 7-9 czerwca 2024 r. (według doby hotelowej), wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje, możliwość udziału w imprezach wieczornych.
 7. Pakiet VIP obejmuje następujące usługi: usługi wymienione w punktach 5 i 6 oraz dostęp do osobnej strefy VIP ROOM w trakcie trwania wydarzenia, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym w dniach 7-9 czerwca 2024 r. (według doby hotelowej), moderowany networking tylko dla uczestników, którzy wykupili bilet VIP.
 8. Organizator zastrzega, że niektóre wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty gospodarcze odbywają się równolegle. Uczestnik może dobrowolnie wybrać w których wykładach, panelach dyskusyjnych oraz debatach gospodarczych chce uczestniczyć w przypadku, gdy odbywają się one równolegle.
 • §5 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
 1. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na Konferencję oraz powrotu z Konferencji.
 2. Zakres świadczeń zamieszczony został na stronie internetowej wskazanej w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Wszelkie indywidualne wydatki Uczestnika Konferencji związane z korzystaniem dodatkowych usług hotelowych, takich jak np. telefon, mini bar, pralnia, płatna telewizja, parking, itp., będą pokrywane indywidualnie przez Uczestnika Konferencji we własnym zakresie. Organizator zastrzega, że Hotel ma prawo do poproszenia gościa, podczas jego rejestracji w Hotelu, o ustanowienie zabezpieczenia na poczet wydatków indywidualnych, w postaci depozytu gotówkowego lub preautoryzacji na karcie kredytowej. W przypadku braku zgody na ustanowienie zabezpieczenia wszystkie wydatki indywidualne będą płatne bezpośrednio, bez prawa do ich zarachowywania na pokój hotelowy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji WallStreet 28.
 5. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawienia szkód wyrządzonych w Hotelu.
 6. Uczestnik  Konferencji  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  dokonane  przez  siebie  zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 7. Przyporządkowanie pokoi zostanie dokonane w sposób losowy. Pokoje, w których będą zakwaterowani Uczestnicy Konferencji WallStreet 28 są dwuosobowe. Dobór osób do pokoi hotelowych dwuosobowych jest losowy. Jednakże na wyraźną prośbę Uczestników Organizator zakwateruje ich w tym samym pokoju dwuosobowym. Wykonanie tej prośby Organizator uzależnia od dostępności pokoi dwuosobowych w Hotelu. Za dodatkową opłatą określoną przez Organizatora w cenniku na stronie internetowej Konferencji WallStreet 28, Uczestnik może zostać zakwaterowany w pokoju jednoosobowym (pod warunkiem dostępności pokoi jednoosobowych).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Konferencji WallStreet 28 lub interwencji w jej trakcie, w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia lub życia uczestników Konferencji lub ich mienia.
 9. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej lub na rozpowszechnianie Konferencji w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
 10. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom Konferencji są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody uprawnionych osób.
 • §6. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W HOTELU
 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu 7 czerwca 2024 r. W razie przyjazdów przed godziną 15:00 udostępnienie zarezerwowanych pokoi hotelowych uzależnione będzie od dostępności wolnych pokoi w Hotelu. Organizator dołoży starań, aby pokoje hotelowe były dostępne dla Uczestnika Konferencji w dniu 7 czerwca 2024 r. od godziny 8:30.
 2. Uczestnicy Konferencji powinni wymeldować się z Hotelu do godziny 12:00 w dniu 9 czerwca 2024 r. Przedłużenie pobytu do godziny 18:00 w dniu wyjazdu jest możliwe, pod warunkiem dostępności wolnych pokoi w Hotelu i podlega opłacie w wysokości połowy ceny za dany pokój. Możliwość wymeldowania późniejszego niż do godziny 18:00 uzależnione będzie od dostępności wolnych pokoi i ewentualnie będzie możliwe na zasadach i warunkach finansowych określonych przez Hotel.
 3. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do przestrzegania wewnątrz-hotelowych przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.
 • §7. DANE OSOBOWE
 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem Państwa danych osobowych są: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, posiadające numer KRS: 0000025801, NIP: 8942573958 i REGON: 932116787., ul. Świt 79D 52-225 Wrocław oraz: Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadające numer KRS 0000725073, NIP 8943127669 oraz REGON: 369809017 ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław. Administratorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych: tel. 71 332 95 60, e-mail. biuro@sii.org.pl
 3. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o udział w Konferencji WallStreet 28 (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”; wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania przechowywania faktur, czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”; dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie usprawiedliwiony interes”; marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 li. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
 4. Będziemy przetwarzać: nazwisko i imię, adres poczty e-mail, numer telefonu, reprezentowana branża.
 5. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas niezbędny do realizacji umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe (nie dłużej niż 6 lat od zakończenia umowy); czas, po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy (6 lat od zakończenia umowy); czas do momentu wycofania zgody.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym księgowym, dostawcą usług technicznych, bankom, Hotelowi.
 8. Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych); sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe; przeniesienie danych w przypadkach określonych w RODO; usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa
 9. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
 10. Uczestnik podpisuje umowę osobiście i czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych przez niego Uczestników Konferencji i przejmuje tym samym odpowiedzialność poinformowania ich o zasadach przetwarzania danych przez Administratora danych. Jeśli Uczestnik zawiera umowę w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada on zgodę tej osoby. Za działanie bez jej zgody Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność.
 11. Dane osobowe osób zapisujących się do udziału w Konferencji WallStreet 28 nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 Regulaminu.
 12. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Współorganizatora, tj. odpowiednio Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000025801) oraz Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000725073) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022r., poz. 2509, tj. ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360, tj. ze zm.) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie, na stronach internetowych, prezentacjach w celu wykorzystania do informowania o Konferencji WallStreet 28 oraz promocji kolejnych edycji Konferencji.
 • §8. WARUNKI REKLAMACJI
 1. Uczestnikowi Konferencji WallStreet 28 służy prawo do złożenia reklamacji na nienależyte wykonanie Usługi. Reklamację można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Organizatora KP (adres: ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław) lub drogą elektroniczną wysyłając na adres e-mail: biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl
 2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże zgłaszającemu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, jeżeli zgłaszający reklamację wyrazi zgodę na taką formę. W przypadku, gdy reklamacja została złożona drogą elektroniczną, Organizator rozpatrzenie reklamacji może wysłać na adres poczty e-mail z którego została wysłana reklamacja chyba że zgłaszający wskazał inny adres email do korespondencji w sprawie reklamacji.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, osoba ją zgłaszająca powinna dostarczyć opis reklamacji wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, na który ma mu zostać wysłane rozpatrzenie reklamacji. Ponadto, reklamacja musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego.
 4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika Konferencji reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator przekaże zgłaszającemu reklamację na papierze lub pocztą elektroniczną oświadczenie o: a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5.  W przypadku o którym mowa w ust. 4 pkt. a) niniejszego paragrafu, Organizator wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązania sporu. Organizator wskazuje, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przewiduje możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną  za  pomocą  administrowanej  przez  Komisję  Europejską  platformy  internetowej ODR znajdującej się pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

  §9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Organizator zastrzega, że stosownie do art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287, t.j. ze zm.) osobie, która zawarła umowę o udział w Konferencji WallStreet 28 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 o prawach konsumenta (tj. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w tym przez stronę internetową, bez względu na przyczynę w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia).
  • §10. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI I ZASADY ZWROTU CENY
  1. Uczestnik Konferencji WallStreet 28 może w każdym czasie zrezygnować z udziału Konferencji (wypowiedzieć umowę). Rezygnacji można dokonać w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora (ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław) lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość z adresu poczty e-mail podanego przy dokonywaniu zapisu udziału w Konferencji na adres e-mail Organizatora: biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl
  2. W przypadku złożenia przez  Uczestnika oświadczenia o rezygnacji  z udziału w Konferencji Organizator dokona zwrotu zapłaconej przez Uczestnika ceny za udział w Konferencji na następujących zasadach: a) W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do dnia 14 kwietnia 2024 r. Organizator zwróci Uczestnikowi 80% wpłaconej ceny za udział w Konferencji. b) W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji po dniu 14 kwietnia 2024 r. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
  3. W przypadkach wskazanych w § 10 ust. 2 Regulaminu Organizator dokona zwrotu ceny na rachunek bankowy Uczestnika Konferencji z którego otrzymał wpłatę (w tym powiązany z kartą płatniczą Usługobiorcy) – jeśli zamówienie było opłacone za pomocą przelewu lub karty płatniczej.
  4. Uczestnik Konferencji w oświadczeniu o rezygnacji z udziału w Konferencji może wskazać rachunek bankowy na który Organizator ma dokonać zwrotu pieniędzy.
  • §11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów.
   2. Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2024 roku.
Koszyk
d
g
m
s